Producenci
Odbiór zużytego sprzętu

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO PRZEZ
COFFEE COMPANY MARCIN WAGNER UL. KONECZNEGO 6/7U, 31-216 KRAKÓW


1. Niniejsza informacja (zwana dalej: „Informacją") określa zasady bezpłatnego odbierania przez Coffee Company Marcin Wagner ul. Konecznego 6/7u, 31-216 Kraków NIP 663 163 66 67, odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych. oraz urządzeń mogących służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych, które są zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych oznacza sprzęt, który może być używany w gospodarstwach domowych, jak i przez użytkowników innych niż gospodarstwa domowe. Zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym odbieranym przez Firmę są w szczególności ekspresy do kawy.

2. Zasady odbioru przez Firmę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozostają w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j.Dz.U.2018.1466 ze zm.).

3. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

4. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

5. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

6. Wskazuje się informacje o punktach nieodpłatnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków
Centrala
tel. +48 12 646 22 22
fax +48 12 64 62 350
od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500
mpo@mpo.krakow.pl

2) Zakład Gospodarki Odpadami
GEO-MAR
Małgorzata Gofron
30-898 Kraków
ul. Drożdżowa 5 w godzinach pracy firmy.

Informacje na temat punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego są dostępne również na stronach internetowych gmin lub w siedzibach urzędów. 7.Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez Firmę jest nieodpłatny.

8. Firma ma prawo odmówić przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących ten sprzęt lub innych osób lub jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa. W przypadku. o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, posiadacz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekazuje go do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania.

9. Niniejsza Informacja została udostępniona przez Spółkę do publicznej wiadomości w wykonaniu dyspozycji przepisu art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j.Dz.U.2018.1466 ze zm.).

10. Niniejsza Informacja podlega wywieszeniu w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży Firmy - Coffee Company Marcin Wagner ul. Konecznego 6/7u, 31-216 Kraków NIP 663 163 66 67.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl